Welcome To Club XiangQi - A Free Online Chinese Chess Service!
Đăng nhập Hướng dẫn
Ký danh:
Mật Mã
 
Màn hình Ngôn ngữ
Sau tường lửa?
 
 
Best players in Fast games
# Name Score Win Draw Lose
1 trungparis 2443 2344 247 1632
2 tuanminhmos 2333 347 46 298
3 loimonkiniem 2256 290 44 217
4 weequy 2250 1123 82 995
5 NhatMjnh 2204 37 1 12

CXQ Email Login
Password
New users
sign up!